Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów (WISL)
Proces monitorowania stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian mający za zadanie dostarczanie wiarygodnych informacji o lesie dotyczących w szczególności danych z zakresu struktury gatunkowej, wiekowej, stanu zdrowotnego oraz występowania szkód w lasach. Obejmuje lasy wszystkich form własności.
Więcej -> TUTAJ

Wiek rębności (wiek dojrzałości rębnej)
Wiek, w którym drzewostan (lub drzewo) najlepiej spełnia określony cel produkcji. Przy ustalaniu wieku rębności uwzględnia się m.in. założenia ekonomiczne, funkcje społeczne lasów, jakość i zdrowotność drzewostanów.

Właściciel lasu
Osoba fizyczna lub prawna będąca właścicielem albo użytkownikiem wieczystym lasu oraz osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca posiadaczem samoistnym, użytkownikiem, zarządcą lub dzierżawcą lasu.

Wydzielanie się drzew
Naturalny proces obumierania najsłabszych drzew w drzewostanie, który prowadzi do stopniowego zmniejszenia ich liczby w drzewostanie.

Wyłączenie taksacyjne (wydzielenie leśne)
Wyodrębniona w toku taksacji lasu powierzchnia leśna jednorodna pod względem warunków siedliska lub elementów taksacyjnych drzewostanu. Wydzielenie umożliwia oddzielne traktowanie gospodarcze wyodrębnionych jednostek.