Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Uprawa leśna
Młody las w pierwszych latach swego życia – od powstania do osiągnięcia zwarcia (zetknięcia się koron drzew).

Uproszczony plan urządzenia lasu
Plan opracowywany dla lasu o obszarze co najmniej 10 ha, stanowiącego zwarty kompleks leśny, zawierający skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej sporządzany dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa.

Uzupełnienia
Poprawki wykonywane w starszych niż jednoroczne uprawach i w odnowieniach naturalnych. Do uzupełnień (ze względu na silną konkurencję) stosuje się sadzonki starsze i silniejsze.

Użytkowanie rębne
Pozyskiwanie drewna związane z odnowieniem drzewostanu lub wylesieniem z powodu zmiany przeznaczenia gruntu. Drewno pozyskane w ramach użytkowania rębnego.

Użytkowanie przedrębne
Pozyskiwanie drewna związane z pielęgnowaniem lasu (czyszczenia późne i trzebieże).

Użytkowanie przygodne
Pozyskiwane drewna jednostkowo lub grupowo z tytułu uprzątnięcia wywrotów i złomów, pojedynczo wydzielającego się posuszu (między trzebieżami). Ta kategoria cięć występuje w drzewostanach wszystkich klas wieku (z wyjątkiem upraw i młodników).