Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Istniejąca od roku 1930 państwowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, sprawująca zarząd nad lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (bez parków narodowych, zasobów własności rolnej skarbu państwa oraz objętych użytkowaniem wieczystym). W ramach tego zarządu prowadzi gospodarkę leśną, gospodaruje gruntami oraz innymi nieruchomościami związanymi z gospodarką leśną. Lasy zarządzane przez PGL LP zajmują ponad 78% powierzchni wszystkich lasów w Polsce, około25% obszaru kraju.

Park narodowy
Obszar chroniony wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Nadrzędnym celem parku jest zachowanie różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów. Utworzenie parku narodowego następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Pierśnica
Grubość (średnica) drzewa mierzona na wysokości piersi dorosłego człowieka, tj. 130 cm nad ziemią (grubość w pierśnicy). Wartość używana do obliczania miąższości drzew na pniu.

Plan urządzenia lasu
Podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu (np. nadleśnictwa), zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.

Płazowina
Grunty porośnięte drzewami II klasy wieku (21–40 lat) o zadrzewieniu do 0,3 włącznie albo drzewami III i wyższych (powyżej 40 lat) o zadrzewieniu do 0,2 włącznie.

Podrost
Młode pokolenie pochodzące z odnowienia naturalnego lub sztucznego, powyżej 0,5 m wysokości.

Podszyt
Dolna warstwa w drzewostanie złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę.

Poprawki
Wprowadzenie w uprawach leśnych nowych sadzonek w miejsce wypadłych, zwykle w roku następnym po założeniu uprawy.

Powierzchnia gruntów leśnych
Grunty o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokryte roślinnością leśną (powierzchnia zalesiona) lub przejściowo jej pozbawione (powierzchnia niezalesiona). Są to grunty przeznaczone do produkcji leśnej lub stanowiące rezerwaty przyrody, wchodzące w skład parków narodowych lub wpisane do rejestrów zabytków.

Powierzchnia zalesiona
Powierzchnia gruntów leśnych obejmująca grunty pokryte uprawami, młodnikami i starszymi drzewostanami oraz plantacjami: topoli, nasiennymi i drzew szybkorosnących.[GUS]

Powierzchnia niezalesiona
Powierzchnia gruntów leśnych obejmująca grunty:

  • znajdujące się w produkcji ubocznej (tj. plantacje choinek, krzewów, poletka łowieckie na gruntach leśnych);
  • przejściowo pozbawione drzewostanu i przewidywane do odnowienia w najbliższych latach (tj. zręby, halizny, płazowiny);
  • przewidziane do objęcia ochroną prawną (np. zaliczane do lasów śródleśne „oczka”, nieużytkowane płaty roślinności – hale i połoniny);
  • przeznaczone do wyłączenia z produkcji grunty leśne wylesione (np. zalewiska i zapadliska na obszarze szkód górniczych).[GUS]

Pozyskanie drewna
Proces produkcyjny, związany z wyrębem lasu lub plantacji drzew szybkorosnących, wyróbką i transportem sortymentów drzewnych oraz z pracami przygotowawczymi i zakończeniowymi. Rozmiar pozyskania drewna to wielkość (miąższość) drewna do pozyskania wynikająca z planów gospodarczo-finansowych (Ustawa o lasach art 6 pkt 1 ust. 10).

Program ochrony przyrody (POP)
Część planu urządzenia lasu zawierająca kompleksowy opis stanu przyrody, zadania z zakresu jej ochrony i metody ich realizacji, obejmująca zasięg terytorialny nadleśnictwa (Ustawa o lasach art. 6 pkt 1 ust. 11).

Przestoje
Drzewa powyżej 20 lat (wykazujące miąższość grubizny) na gruntach leśnych niezalesionych i w uprawach nie zaliczane do składu gatunkowego oraz drzewa powyżej 20 lat rozmieszczone pojedynczo lub grupami w drzewostanach.

Przyrost bieżący drzewostanów
Przyrost miąższości drzewostanu lub drzewa w określonej jednostce czasu, np. w ciągu roku (przyrost roczny), 5 lub 10 lat (przyrost okresowy).

Przyrost przeciętny drzewostanów
Średnia roczna wartość przyrostu miąższości drzewostanu lub drzewa w określonej liczbie lat życia.