Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Jednostka organizacyjna Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe podlegająca Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. Lasy Państwowe mają kilkustopniową strukturę. W Polsce jest 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Jednostką nadrzędną jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie. Dyrekcjom regionalnym podlegają nadleśnictwa.

Rezerwat przyrody
Obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Rezerwat ustanawiany jest na mocy zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Rębnia
Zespół czynności związanych z użytkowaniem lasu, mających na celu stworzenie optymalnych warunków dla młodego pokolenia lasu.

Rębnia zupełna        Ia    Ib    Ic

Rębnia częściowa    IIa   IIb   IIc   IId

Rębnia gniazdowa:    IIIa  IIIb

Rębnia stopniowa    IVa   IVb   IVc   IVd

Rębnia przerębowa  V jednostkowa   V grupowa