Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Regulamin korzystania z portalu Banku Danych o Lasach (BDL)

Korzystanie z zasobów witryny internetowej www.bdl.lasy.gov.pl oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Regulamin - niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej www.bdl.lasy.gov.pl;

 2. Bank Danych o Lasach wszystkich form własności zwany dalej „BDL” - utworzony przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i utrzymywany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej jako centralny punkt dostępu do informacji o zasobach leśnych i stanie lasów w Polsce, o których mowa w art. 13a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach, w pełnym zakresie tematycznym i terytorialnym dostępny pod adresem internetowym www.bdl.lasy.gov.pl;

 3. Zasób BDL - zbiór danych przyrodniczych i przestrzennych opisujących stan lasów wszystkich form własności;

 4. Metadane - informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiające odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług.

 5. Organ administracji - organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego albo inny podmiot, gdy jest powołany na mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska.

 6. Usługodawca - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, które utrzymuje funkcjonowanie BDL.

 7. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów BDL.

I. Informacje ogólne

 1. Dostęp do zbioru i usług danych BDL określają przepisy:
 • a. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 • b. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 • c. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 • d. Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej www.bdl.lasy.gov.pl:
 • a. Przez Usługobiorców.

 • b. Przez inne Organy administracji.

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z BDL. Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem Usługobiorcy, że go rozumie i akceptuje.

 2. Usługobiorca oraz inne Organy administracji zobowiązane są do korzystania z BDL w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

II. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Usługi danych udostępnione w BDL, polegają na:

 • a. usłudze wyszukiwania - wyszukiwania raportów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych,

 • b. usłudze przeglądania - wyświetlania, nawigowania, powiększania i pomniejszania, przesuwania lub nakładania na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlania objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych,

 • c. usłudze udostępniania zestawień – wyszukiwania, generowania, wyświetlania i zapisywania predefiniowanych zestawień.

III. Warunki/zasady korzystania z danych i usług przez Usługobiorców

 1. Dostęp do usług, o których mowa w rozdziale II jest powszechny i nieodpłatny.

 2. Dane zgromadzone w BDL udostępnianie są na warunkach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w zakresie informacji o środowisku i jego ochronie) oraz ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (w zakresie pozostałych informacji publicznych).

 3. Prezentowane dane w serwisach mapowych mają charakter poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny. Nie mogą być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

IV. Warunki/zasady korzystania z danych i usług przez Organy administracji

 1. Dostęp do usług, o których mowa w rozdziale II jest powszechny i nieodpłatny.

 2. Dostęp do zbiorów danych przestrzennych jest nieodpłatny dla innych organów administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych.

 3. Dane mogą być wykorzystane wyłącznie przez Organ administracji, któremu udostępniono dane.
 4. Prezentowane dane w serwisach mapowych mają charakter poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny. Nie mogą być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

V. Warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej BDL.

 1. Usługobiorca i każdy podmiot wykorzystujący informacje udostępniane w portalu BDL jest obowiązany:

 • a. poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,

 • b. dalej udostępnić innym użytkownikom informacje w pierwotnie pozyskanej formie,

 • c. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych w BDL, w zakresie dozwolonym przepisami prawa. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez niniejszy BDL.

 1. Do wykorzystywania informacji udostępnionych w portalu BDL przez inne podmioty niż Organy administracji wykonujące zadania publiczne zastosowanie znajdują przepisy o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznych zawarte w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

VI. Warunki techniczne korzystania z danych i usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z zasobów BDL wymagane jest:
 • a. połączenie z siecią Internet,

 • b. urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji min 9, Firefox w wersji min 12), akceptującym pliki typu cookies oraz Java Script.

 1. Przy korzystaniu z zasobów BDL zabronione jest wykorzystywanie wirusów bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie BDL lub infrastruktury technicznej z nią związanej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej BDL.

VII. Informacja dodatkowa

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: bdl@bdl.lasy.gov.pl.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania tj. od 01.02.2013 roku.

 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa. Prowadzenie portalu BDL stanowi realizację zadania publicznego, o których mowa w art. 13a ust. 1 pkt. 3) ustawy o lasach publicznego. Prowadzenie BDL oraz udostępnianie informacji w nim zawartych nie stanowi usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do BDL z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

 4. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp do BDL na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.

 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z BDL, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Usługobiorców.

 6. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej BDL.

 7. BDL, jako witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie.

 8. Z odnośników do innych zasobów internetowych Usługobiorca korzysta na własne ryzyko.