Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Las
Najbardziej złożony ekosystem lądowy, w którym współżyją różne organizmy roślinne i zwierzęce, tworzące biocenozę.

Definicja z Ustawy o lasach z 1991 r. art. 3:

Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:
1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony:
     a) przeznaczony do produkcji leśnej lub
     b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
     c) wpisany do rejestru zabytków;
2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Definicja z Rozporządzenia (WE) nr 2152/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r.:

 "Las" oznacza obszar z pokrywą korony drzew (lub równoważny poziom pni drzew) na ponad 10 % i powierzchni większej niż 0,5 ha. Drzewa powinny osiągać wysokość minimum 5 m w stanie dojrzałym in situ. Może składać się z zamkniętej formacji leśnych, gdzie drzewa różnych poziomów i podszycia leśnego pokrywają znaczną część powierzchni lub otwartych formacji leśnych z pokrywą o stałej wegetacji, w której pokrywa koron drzew przekracza 10 %. Młode naturalne drzewostany i wszystkie plantacje założone do celów leśniczych, które nie osiągnęły jeszcze gęstości korony 10 % lub 5 m wysokości drzew są rozumiane także jako las, tak jak powierzchnie zwykle tworzące część powierzchni leśnej i które są czasowo pozbawione drzew w wyniku ludzkiej interwencji lub powodów naturalnych, ale oczekuje się, że powrócą do lasu. Definicja "lasu" obejmuje: szkółki leśne i sady nasienne, które stanowią integralną część lasu; drogi leśne, wycięte trakty, pasy przeciwpożarowe i inne małe otwarte powierzchnie w lesie; las w parkach narodowych, rezerwaty naturalne i inne obszary chronione, takie jak obszary szczególnego zainteresowania środowiskiem naturalnym, naukowego, historycznego, kulturalnego lub duchowego; pasy wiatrochłonne i pasy ochronne drzew o powierzchni większej niż 0,5 ha i o szerokości większej niż 20 m. Definicja obejmuje plantacje kauczuku i drzewostany dębu korkowego. Jednakże definicja "lasu" wyłącza: obszar wykorzystywany głównie do praktyk rolniczych.

Lesistość (wskaźnik lesistości)
Stosunek procentowy powierzchni lasów do ogólnej powierzchni geograficznej kraju (danej jednostki terytorialnej: województwa, powiatu, gminy).

Leśnictwo
Dział gospodarki narodowej zajmujący się zagospodarowaniem, pielęgnowaniem, użytkowaniem i odnawianiem lasów w celu stałego pozyskiwania drewna i innych użytków leśnych oraz wykorzystywania innych wartości lasów, m.in. ochronnych, zdrowotnych, rekreacyjnych, edukacyjnych.

Zespół nauk leśnych obejmujący nauki przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne, na których opiera się gospodarka leśna.

Część nadleśnictwa, licząca przeciętnie ok. 1,2 tys. ha, kierowana przez leśniczego.