Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Forma zmieszania
Sposób przestrzennego rozmieszczenia gatunków drzew w jednym drzewostanie. Rozróżnia się następujące formy zmieszania:

  • jednostkowe – dotyczy gatunków biocenotycznych i modrzewia na bogatych siedliskach,
  • grupowe – po kilka lub kilkanaście sztuk,
  • drobnokępowe – o powierzchni do 5 arów, dla gatunków domieszkowych,
  • kępowe – o powierzchni 5-10 arów, dla gatunków domieszkowych, rzadziej głównych,
  • wielkokępowe – o powierzchni powyżej 10 arów, dla gatunków głównych i domieszkowych,
  • pasowe – (najczęściej 3-6 rzędów sadzonek).

Funkcje lasu
Funkcje, które spełnia las w sposób naturalny lub w wyniku działań człowieka.

Funkcje ekologiczne (ochronne)
Funkcje kształtuje klimat globalny i lokalny, mające wpływ na skład atmosfery, regulujące obieg wody w przyrodzie, przeciwdziałające powodziom, lawinom i osuwiskom, chronią glebę przed erozją i krajobraz przed stepowieniem.

Funkcje społeczne
Funkcje kształtujące korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla społeczeństwa, wzbogacające rynek pracy, wzmacniające obronność kraju, zapewniające rozwój edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Funkcje produkcyjne (gospodarcze)
Funkcje lasu umożliwiające dostarczanie drewna oraz innych płodów leśnych, zapewniające powtarzalność produkcji, która umożliwia trwałe użytkowanie drewna i surowców niedrzewnych, w tym użytków gospodarki łowieckiej.