Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

ALSgator

Aplikacja ALSgator powstała w ramach projektu „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach” (REMBIOFOR) i została opracowana przez zespół z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa, w konsultacji z przedstawicielami Lasów Państwowych.

Głównym zadaniem ALSGAtor jest oszacowanie informacji o zasobności drzewostanów na podstawie wyników skaningu lotniczego skanowania laserowego (ALS -Airborne Laser Scanning).

Aplikacja składa się z dwóch modułów:

  1. Moduł kontroli danych - poszczególne narzędzia modułu kontroli danych teledetekcyjnych pozwalają na skontrolowanie chmury punktów, jej przetworzeń – Numerycznego Modelu Terenu (NMT) i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT) oraz zdjęć lotniczych, ortoobrazów i ortofotomapy. Moduł ten umożliwia automatyczną lub półautomatyczną kontrolę danych teledetekcyjnych odbieranych od różnych wykonawców w ramach zamówień realizowanych przez Lasy Państwowe. Zaleca się sprawdzenie danych z wykorzystaniem wszystkich narzędzi, zgodnie z kolejnością zaproponowaną w poszczególnych modułach. Wygenerowany w aplikacji raport, ułatwia podjęcie decyzji o przyjęciu danych lub zgłoszeniu usterek do wykonawcy zamówienia. Obsługa narzędzi wymaga od Użytkownika pewnego doświadczenia z danymi przestrzennymi i ich przetwarzaniem, zwłaszcza chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego.

  2. Moduł szacowania - jego głównym zadaniem jest szacowanie zasobności drzewostanów na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego. 

W obecnej wersji program umożliwia oszacowanie:

  • zasobności (V),
  • pierśnicowego pola przekroju dla wszystkich drzew w przeliczeniu na hektar (G),
  • średniej pierśnicy dla wszystkich drzew (D), 
  • średniej pierśnicy drzew najgrubszych, rozumianej jako średnia pierśnica 100 najgrubszych drzew z jednego hektara (D100),
  • zagęszczenia drzew wyrażonego liczbą drzew na hektar (N),
  • wysokości górnej ze 100 najgrubszych drzew na hektar (H100),
  • wysokości średniej ze wszystkich drzew (H),
  • wysokości średniej z drzew pierwszej warstwy (H1).

Aplikacja wymaga odpowiednio przygotowanych danych.

Jako wynik, użytkownik otrzymuje warstwy przestrzenne oraz raport z podsumowaniem.

Program dodatkowo generuje wykresy, które mogą zostać zapisane przez użytkownika.

Wszelkie uwagi do aplikacji oraz zgłoszenia błędów należy kierować na adres e-mail: bdl@bdl.lasy.gov.pl