Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Historia Banku Danych o Lasach

Ustawa o lasach nakłada na Lasy Państwowe obowiązek “prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów” (art. 13a). Ustawodawca zdefiniował potrzebę istnienia takiego banku jako jedno z narzędzi do realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Jednocześnie określił, że bank ma zawierać dane o lasach bez względu na formę ich własności.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zarządzeniem nr 36 z dnia 19 maja 2009 r. powołał zespół zadaniowy, którego zadaniem było opracowanie koncepcji budowy i funkcjonowania banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności.

Zespół ten przeprowadził analizę i ocenę istniejących zbiorów danych oraz potrzeb potencjalnych użytkowników i sformułował "Koncepcję budowy i funkcjonowania banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów", zawierającą podstawowe założenia budowy, organizacji i funkcjonowania banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności - zwanego dalej Bankiem Danych o Lasach (BDL). Koncepcja ta została przedstawiona i poddana dyskusji podczas seminarium zorganizowanego w Instytucie Badawczym Leśnictwa w dniu 23 czerwca 2009 r., w którym udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Lasów Państwowych, uniwersyteckich wydziałów leśnych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Głównego Urzędu Statystycznego, a także przedstawiciele przemysłu drzewnego oraz zaproszeni eksperci.

Pilotaż zakończył się w 2012 roku, a jednym z jego rezultatów było publiczne udostępnienie portalu internetowego prezentującego wyniki prac w postaci przekrojowych zestawień, mapy interaktywnej oraz usługi WMS (World Map Service), która pozwala m. in. na publikację danych przestrzennych z BDL na dowolnym internetowym portalu mapowym. Portal ten zyskał popularność wśród instytucji i firm wykorzystujących w swojej działalności informacje o lasach, jak również wśród społeczeństwa (zainteresowanych osób).

Kolejnym krokiem było wykonanie - także na zlecenie DGLP - rozbudowy BDL, w trakcie której pozyskano brakujące dane (dla lasów spoza PGL Lasy Państwowe) z pozostałych 13 województw, dokonano przebudowy aplikacji funkcjonujących w części obliczeniowo-raportującej banku oraz zmodernizowano portal internetowy. Prace te trwały w latach 2013-2014. Od grudnia 2014 roku udostępniono publicznie zasoby Banku Danych o Lasach w nowej postaci. Od tego momentu BDL jest utrzymywany i systematycznie rozbudowywany. Powstają nowe aplikacje, serwisy, udostępniane są nowe zestawy danych a jednocześnie aktualizowane informacje wcześniej umieszczone w zasobach Banku Danych o Lasach.

Aplikacje oraz serwisy jakie powstały i są aktualnie utrzymywane w ramach prac nad Bankiem Danych o Lasach to:

  • Portal www.bdl.lasy.gov.pl a w nim m.in. mapa interaktywna, kreator zestawień, system udostępnia danych, publikacje z zakresu leśnictwa.

  • Aplikacja mobilna mBDL.

  • Kontrole UPUL oraz Mapa PU - aplikacja do kontroli i tworzenia danych na potrzeby uproszczonych planów urządzenia lasu.

  • Usługi OGC zapewniające dostępu do danych przestrzennych - WMS, WMTS, WFS.