Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Krótko o lasach prywatnych

Na terenie Polski ok. 94% lasów prywatnych należy do osób fizycznych. Stosunkowo dużą część stanowią te lasy prywatne, które są w zarządzie wspólnot gruntowych (ok. 4%). Pozostałe – takie jak lasy prywatne należące do rolniczych spółdzielni produkcyjnych, kościołów, związków wyznaniowych, zawodowych i innych, zajmują stosunkową małą powierzchnię.

                                       Lasy prywatne

Lasy prywatne na terenie kraju nie są rozmieszczone równomiernie. Wyraźnie widoczne jest oddziaływanie zdarzeń historycznych. Najmniejszą część, w ogólnej powierzchni, lasy prywatne stanowią na terenie tzw. Ziem Odzyskanych, także w części dawnego zaboru pruskiego oraz na obszarze objętym Akcją „Wisła” w Polsce południowo-wschodniej. Z kolei na terenie Podlasia i Lubelszczyzny udział lasów prywatnych jest znaczący. Największy, bo ponad 70%, występuje w Polsce wschodniej, w rejonie dawnych drobnych szlacheckich majątków i „zaścianków” – w powiatach wysokomazowieckim (79%), siedleckim i sokołowskim (72%) oraz w rejonie przedgórza karpackiego w Małopolsce w powiecie myślenickim (71%). W 224 z 314 powiatów ziemskich udział własności prywatnej w ogólnej powierzchni lasów jest poniżej 30%. W 30 powiatach udział ten przekracza 50%.

Ogólna powierzchnia lasów prywatnych – według stanu na 1 stycznia 2019 r. – wynosiła 1 788 tys. ha, wielkość zasobów drzewnych zaś – 444 mln m3, przy średnim wieku drzewostanów około 50 lat. Przeciętna zasobność wynosiła 249 m3/ha powierzchni leśnej.

Zadania gospodarcze z zakresu użytkowania głównego – z uwagi na brak wiarygodnych danych z innych źródeł – oszacowane na podstawie danych z Wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu dotyczących wielkości użytkowania rębnego i przedrębnego w lasach prywatnych na około 5,7 mln m3 grubizny brutto rocznie, w tym: