Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Typ siedliskowy lasu (typ siedliska leśnego)
Podstawowa jednostka w systemie klasyfikacji siedlisk leśnych, obejmująca powierzchnie leśne o zbliżonych warunkach siedliskowych wynikających z żyzności i wilgotności gleb, podobieństwa cech klimatu oraz ukształtowania terenu i jego budowy geologicznej. Obszary należące do tego samego typu siedliskowego lasu wykazują podobne zdolności produkcyjne i przydatność dla hodowli lasu. Typy siedliskowe lasu określa się oddzielnie dla terenów nizinnych, wyżynnych i podgórskich oraz górskich.

Trwale zrównoważona gospodarka leśna
Działalność zmierzająca do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów (Ustawa o lasach art. 6 pkt 1 ust. 1a).

Trzebież
Cięcia pielęgnacyjne w drzewostanach, które wyszły już z okresu młodocianego, polegające na stopniowym usuwaniu drzew gospodarczo niepożądanych. Wpływają dodatnio na wzrost pozostałych drzew i ich jakość, przyczyniają się do polepszenia naturalnej odporności drzewostanów oraz stanu sanitarnego i higieny lasu.

Trzebież późna (TP)
Cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie w wieku około 40 – 90 lat, których celem jest skrócenie okresu osiągania dojrzałości rębnej przez zintensyfikowanie przyrostu na skutek prześwietlenia (dostarczenia większej ilości światła) oraz przygotowanie drzewostanu do odnowienia.

Trzebież wczesna (TW)
Cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie w wieku około 20 – 50 lat, których celem jest zabezpieczenie najwartościowszych składników drzewostanu przez popieranie drzew dorodnych i usuwanie szkodliwych. Trzebież wczesna polepsza jakość produkowanego drewna, zwiększa odporność drzewostanu na czynniki abiotyczne (np. śniegołomy i wiatrołomy), poprawia stan sanitarny lasu i przyspiesza dojrzewanie drzewostanu.