Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Etat cięć
Ilość drewna do pozyskania określona w planie urządzenia lasu lub uproszczonym planie urządzenia lasu, wynikająca z potrzeb odnowienia, pielęgnowania i ochrony lasu oraz zasady trwałości i ciągłości użytkowania [Ustawa o lasach art. 6 pkt 1 ust.9).

Roczny etat miąższościowy cięć w Lasach Państwowych jest to rozmiar użytkowania lasu w danym roku określony na podstawie planów urządzenia lasu, jako suma etatów cięć poszczególnych nadleśnictw (orientacyjnie ok. 1/10 etatu użytkowania ustalonego na 10–lecie). Jest to wielkość zmienna zależna od stanu lasu. Suma etatów rocznych w danym nadleśnictwie musi być bilansowana w 10–leciu, tj. pod koniec obowiązującego planu urządzenia lasu.

Roczny etat miąższościowy cięć rębnych w Lasach Państwowych jest to suma – odniesiona przeciętnie do jednego roku – etatów cięć rębnych poszczególnych nadleśnictw. Etaty cięć rębnych dla poszczególnych nadleśnictw ustalane są w planach urządzenia lasu jako wielkości nieprzekraczalne w całych (zasadzie 10–letnich) okresach obowiązywania tych planów.

Roczny etat miąższościowy cięć przedrębnych w Lasach Państwowych jest to suma – odniesiona przeciętnie do jednego roku – orientacyjnych etatów cięć przedrębnych poszczególnych nadleśnictw.

Roczny etat powierzchniowy cięć przedrębnych w Lasach Państwowych jest to suma – odniesiona przeciętnie do jednego roku – etatów cięć przedrębnych poszczególnych nadleśnictw; etaty cięć przedrębnych dla poszczególnych nadleśnictw ustalane są w planach urządzenia lasu jako wielkości obligatoryjne do wykonania w całych (w zasadzie 10–letnich) okresach obowiązywania tych planów.