Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Metadane
Dane o danych. Przy pomocy metadanych opisywane są dokumenty elektroniczne, w szczególności dokumenty dostępne poprzez sieci komputerowe, np. strony WWW dostępne w sieci Internet, jak również dokumenty tworzące nowoczesne biblioteki cyfrowe.

Miąższość drewna
Objętość drewna zawartego w części nadziemnej drzewa, wyrażona w m3.

Miąższość drzewostanu
Suma miąższości wszystkich drzew w danym drzewostanie.

Monitoring lasów
System oceny środowiska leśnego i kondycji zdrowotnej drzewostanów na podstawie ciągłych lub periodycznych obserwacji i pomiarów wybranych indykatorów (wskaźników) na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Celem monitoringu jest określenie przestrzennego zróżnicowania stanu zdrowotnego lasów i śledzenie zachodzących w nim zmian, szybka analiza związków przyczynowo-skutkowych między stanem zdrowotnym lasu a biotycznymi i abiotycznymi czynnikami środowiska oraz opracowywanie krótkookresowych prognoz zmian stanu zdrowotnego lasów.

Monitoring środowiska
Systematycznie prowadzone pomiary stanu środowiska w celu obserwacji zachodzących w nim zmian, niekiedy ich prognozowania. Monitoring może dotyczyć konkretnych ekosystemów (np. lasów, jezior, rzek) lub poszczególnych elementów środowiska (powietrza atmosferycznego, gleb, wód) oraz przyrody ożywionej i obejmować cały świat, kontynent, państwo, region, jednostkę administracyjną. Ważnym uzupełnieniem monitoringu są pomiary ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, np. pyłów i gazów - do atmosfery, ścieków – do wód.