Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Adres leśny
Kod alfanumeryczny, jednoznacznie identyfikujący jednostkę leśnego podziału powierzchniowego.

W Banku Danych o Lasach używane są trzy rodzaje adresowania, w zależności od formy własności lasu.

 

Adresowanie podziału powierzchniowego w Lasach Państwowych

Jest to system adresowania obowiązujący w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych.

Schemat:

RR-NN-O-LL-AAAAAA-PPPP-WW

Objaśnienia:

RR – 2-znakowy kod numeryczny regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

NN – 2-znakowy kod numeryczny nadleśnictwa

O – 1-znakowy kod numeryczny obrębu leśnego

LL – 2-znakowy kod numeryczny leśnictwa

AAAAAA – 6-znakowy numer oddziału (oznaczenie alfanumeryczne, uzupełniany spacjami z prawej strony)

PPPP – 4-znakowy kod literowy pododdziału leśnego (uzupełniany spacjami z prawej strony)

WW – 2 znakowy kod numeryczny wydzielenia leśnego

 

Adresowanie podziału powierzchniowego w Parkach Narodowych oraz Leśnych Zakładach Doświadczalnych

Schemat:

RR-NN-O-LL-KKAAAA-PPPP-WW

Objaśnienia:

RR – 2-znakowy kod numeryczny rodzaju obiektu, dla wszystkich parków narodowych i leśnych zakładów doświadczalnych przyjęty został kod 98

NN  – 2-znakowy kod numeryczny parku narodowego lub LZD

O  – 1-znakowy kod numeryczny obwodu ochronnego lub obrębu leśnego

LL  – 2-znakowy kod numeryczny obwodu ochronnego lub leśnictwa

KK  – 2-znakowy kod numeryczny formy własności wg przyjętego podziału na kategorie w wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów; kod formy własności zawsze musi mieć dwa znaki, w przypadku pojedynczej kategorii dopełniany jest znakiem 0 (zero) z przodu

AAAA  – 4-znakowy numer oddziału (oznaczenie alfanumeryczne, uzupełniany spacjami z prawej strony)

PPPP – 4-znakowy kod literowy pododdziału leśnego (uzupełniany spacjami z prawej strony)

WW  – 2 znakowy kod numeryczny wydzielenia leśnego

 

Adresowanie podziału powierzchniowego dla pozostałych lasów

Schemat:

WPPGGGOOOO-KKXXXX-PPPP-YY

Objaśnienia:

W – kod literowy województwa utworzony poprzez przyporządkowanie kolejnym województwom dużych liter alfabetu

PP – numeryczny kod powiatu wg bazy TERYT - GUS, ewentualnie uzupełniany znakiem 0 (zero) z lewej strony

GGG – numeryczny kod gminy wg bazy TERYT- GUS, ewentualnie uzupełniany znakiem 0 (zero) z lewej strony

OOOO – numeryczny kod obrębu ewidencyjnego wg bazy TERYT- GUS, ewentualnie uzupełniany znakiem 0 (zero) z lewej strony

KK – numeryczny kod kategorii własności wg przyjętego podziału na kategorie w wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów, ewentualnie uzupełniany znakiem 0 (zero) z lewej strony

XXXX – 4-znakowe oznaczenie alfanumeryczne oddziału leśnego (uzupełniane spacjami z prawej strony)

PPPP – 4-znakowe oznaczenie literowe pododdziału leśnego (uzupełniane spacjami z prawej strony)

YY  – 2-znakowy kod numeryczny wyłączenia taksacyjnego w ramach pododdziału leśnego