Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Nadleśnictwo
Podstawowa jednostka administracyjna Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Nadleśnictwo wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i obejmuje swoim obszarem możliwy do zapewnienia szczegółowego nadzoru i kontroli pracy podległych leśniczych.

Nalot
Najmłodsze pokolenie drzewostanu z odnowienia naturalnego pod okapem drzewostanu, nieprzekraczające 0,5 m wysokości.

Natura 2000
Program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Celem tworzenia tej sieci jest zachowanie siedlisk naturalnych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnot Europejskich w stanie sprzyjającym ochronie w ich naturalnym zasięgu lub – tam, gdzie to stosowne – odtworzenie takiego stanu. Obszar Natura 2000 może swym zasięgiem obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych innymi formami ochrony przyrody. Obszary OSO i SOO są od siebie niezależne – w niektórych przypadkach ich granice mogą się pokrywać lub być nawet identyczne.
Więcej - > TUTAJ