Źródła danych do tworzenia zestawień z danych urządzeniowych

Dane źródłowe dla tej grupy zestawień podzielone są na dwie kategorie:

         1. Dane dla lasów w zarządzie PGL LP
         2. Dane dla lasów poza zarządem PGL LP

Dla lasów w zarządzie PGL LP danymi źródłowymi, dla zestawień urządzeniowych są:

  • Zaktualizowany opis taksacyjny drzewostanów wg stanu na dzień 1 stycznia roku aktualizacji, pochodzące z Systemy Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) z podsystemu LAS. Dane są przetwarzane i aktualizowane w bazach LAS poszczególnych nadleśnictw. W momencie wykonania corocznego zadania polegającego na wyprowadzeniu w bazie LAS stanu opisu taksacyjnego  na dzień 1 stycznia oraz wygenerowaniu w nadleśnictwie i zatwierdzeniu przez odpowiednią rdLP  sprawozdania  LPIR4, dane są kopiowane do BDL.
  • Opis taksacyjny drzewostanów wg planu urządzenia lasu na dzień 1 stycznia roku aktualizacji danych w systemach obliczeniowych BDL. W przypadku, gdy kopia bazy LAS danego nadleśnictwa zawiera informację z planu urządzenia lasu (PUL), który ma obowiązywać od 1 stycznia danego roku dane takie dostają odpowiednią flagę w systemie i są nazywane danymi na stan urządzeniowy. W momencie, gdy ze względu na późniejszy termin przekazania projektu PUL do nadleśnictwa, baza LAS nie zawiera tych informacji, są one uzupełnianie w bazach BDL po przekazania przez wykonawcę PUL odpowiednich informacji do Lasów Państwowych.

Dla lasów poza zarządem PGL LP, danymi źródłowymi dla zestawień urządzeniowych są:

  • Opis taksacyjny drzewostanów wg uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu (ISL), planu ochrony ekosystemów leśnych w parkach narodowych (POEL) na dzień 1 stycznia roku aktualizacji danych w systemach obliczeniowych BDL. Dane są pozyskiwane od podmiotów prowadzących nadzór nad lasami poza zarządem PGL LP, czyli głównie starostw powiatowych oraz parków narodowych.
  • Zaktualizowany opis taksacyjny drzewostanów – w związku z tym, iż podmioty prowadzące nadzór nad lasami poza zarządem PGL LP nie przekazują do BDL corocznie zmiany  stanu lasów w opisach taksacyjnych (obliczone przyrosty masy drzewnej, wiek drzewostanów, zmiany użytkowania, wykonane zabiegi) w oprogramowaniu obliczeniowym BDL przeprowadzona jest aktualizacja stanu lasu do stanu na dzień 1 stycznia roku aktualizacji danych w systemach obliczeniowych BDL. Założenia do procesu aktualizacji zawarte są w osobnej dokumentacji analitycznej.  Podkreślić należy, iż wykonana aktualizacja nie odzwierciedla rzeczywistego stanu lasu na gruncie, stanowi natomiast symulację zmian, jakie mogą zajść w drzewostanach, przeprowadzaną na podstawie dostępnych danych z opisu taksacyjnego. Schematyczny algorytm przebiegu procesu aktualizacji przedstawiono na rysunku.

Ze względu na to, iż zakres informacyjny opisu taksacyjnego zawartego w PUL, UPUL,  ISL i POEL jest zróżnicowany i niejednorodny, dane służące za źródło danych do raportów urządzeniowych przetwarzane i agregowane są do struktury jednostek statystycznych. Dopiero tak przetworzone dane źródłowe stanowią źródło zasilania raportów urządzeniowych. Algorytm tworzenia jednostek statystycznych przedstawiono na rysunku.