Zestawienia na potrzeby sprawozdawczości międzynarodowej

Prezentowane zestawienia tworzone są w Instytucie Badawczym Leśnictwa na podstawie danych ze źródeł Instytutu jak również danych źródłowych z BDL. Zadaniem BDL jest publikacja tych zestawień.

Raportowanie międzynarodowe w zakresie gospodarki leśnej sprowadza się do dwóch najważniejszych inicjatyw. Pierwsza to program Globalnego Oszacowania Zasobów Leśnych (FRA) Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Druga to raport nt. zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi – Stan Lasów Europejskich (SoEF), przygotowywany na potrzeby Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie (MCPFE).